Agreement of Subject and Verb

Agreement of Subject and Verb

สร้างโดย : นางสาวสโรชา ชนะชล และนางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
สร้างเมื่อ เสาร์, 14/11/2009 – 15:15
มีผู้อ่าน 85,241 ครั้ง (02/12/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/43636

Agreement of Subject and Verb

Agreement of Subject and Verb  หมายถึง การใช้กริยา (Verb) ให้สอดคล้องกับประธาน โดยมีหลักดังนี้

   1. ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ กริยาอยู่ใน Present Simple Tense ต้องใช้กริยาเป็นเอกพจน์ด้วย (โดยเติม s หรือ es) แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์ด้วย (ไม่ต้องเติม s หรือ es) เช่น
He is absent from school today.Dang goes to school early.They are good boys.

  2. Collective noun บางคำจะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับความหมาย
     – ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ เทื่อคำนึงถึงทั้งหมดหรือทั้งกลุ่ม
        Ex : The football team is playing well. (A unit)
        Ex : This family has decided to move to Boston. (A unit)
    -ใช้กริยาเป็นพหูพจน์เมื่อคำนึงถึงแต่ละสิ่ง แต่ละบุคคลรวมกันเข้าเป็นกลุ่มหรือคณะ
       Ex : The football team is having their dinner. (Individuals)
       Ex : The family is very pleased about the news of Mr. Brown’s promotion. (Individuals)

3. ถ้าประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย and ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์ เช่น
     John and Jim are close friends.The boy and his friend are here.
*** หมายเหตุ
     – ถ้าประธานเชื่อมด้วย and แต่มีความหมายรวมกันเป็นสิ่งเดียว (ใช้ไปด้วยกัน) ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์
        Ex: Bread and butter was all he asked for. (เรามักทานขนมปังทาเนยรวมกัน)
        Ex : Whisky and soda is my favorite drink.
     – ถ้าประธาน 2 ตัว เป็นคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน (สังเกตจากการใช้ article นำหน้าเพียงตัวเดียว) ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ เช่น  
        The author and lecturer is arriving tomorrow. (คนเดียวกัน เป็นนักประพันธ์และนักปาฐกถา)
        The poet and statesman is dead. (คนเดียวกัน เป็นกวีและรัฐบุรุษ)
        The black and white cat is mine. (แมวตัวเดียวกันเป็นทั้งสีดำและสีขาวในตัว)

     – ถ้าประธาน 2 ตัว หมายถึงคนสองคนหรือของสองสิ่ง (สังเกตได้จากการใช้ article 2 ครั้ง ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์)
        The headmistress and the manager of this school are very young.
        (ทั้งครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนทั้ง 2 คน ยังหนุ่มมาก)
        The secretary and the accountant of the company are ill.
        (เลขานุการและนักบัญชีทั้งสองคนไม่สบาย)

4. เมื่อมีวลีตามหลังประธาน ให้ใช้กริยาตามประธาน (ไม่ใช่กริยาตามคำนามในวลีนั้น) เช่น

 • The boxes of candy are on the table. 
 • The package of cigarettes is in my study.
 • The bottles of beer are on the counter.

5. เมื่อประธานเชื่อมด้วย or, either-or, neither-nor, not only-but also กริยาที่ใช้จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประธานที่ติดกับกริยานั้น (ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง) เช่น

 • Mary or her sisters are going to help me make a dress.
 • Neither my handbag nor my shoes go with this dress.
 • Either Dang or I have finished the work.
 • Not only John but also I am ill today.

6. ถ้าประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย with, together with, as well as ให้ใช้กริยาตามประธานตัวหน้า เช่น

 • Father with his children is playing football.
 • The queen together with her servants was in the garden.
 • My sister as well as her friends is going to the cinema.

7. คำ enough, none และ some เมื่อใช้เป็นประธานจะใช้กริยาเป็นเอกพจน์ก็ได้ หรือพหูพจน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหมายและการใช้ ประโยคนั้น เช่น 

 • None has returned from the shopping. (= no one)
 • None were on time, for they all missed the bus. (Not any of them)
 • Some of the milk is spilt. (Some of +uncountable noun + singular verb)
 • Some of the men are killed on the road. (Some of + countable noun +plural verb)
 • Enough are here to celebrate Christmas. (=enough members)


8. คำที่ใช้เป็นประธานต่อไปนี้ ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์

         เช่น    

 • Each student wears uniforms.
 • Everybody needs air, water, food and medicine.
 • One of my dogs is all white.
 • Either of the road leads to the post office.
 • Many a man has come here.
 • One of them is Mary’s; the other is mine.
 • Neither of the pens is red.

9. คำที่ใช้เป็นประธานต่อไปนี้

ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์ เช่น -Both are in the army.


10. ชื่อหนังสือ จำนวนเงิน ระยะทาง เวลา ถึงแม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอ เช่น

 • The Arabian Knights is a well-known book.
 • Forty miles on that road seems like two hundred.
 • Two months is a long time to wait.

11. ประธานที่เป็นชื่อวิชา ถึงแม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ ก็คงใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอ เช่น

 • Mathematics is my favorite subject.
 • Physics is a required subject foe science student.

12. คำ people, police ถือว่าเป็นพหูพจน์ ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์  เช่น

 • The people were excited about the news
 • The police come where there is a robbery.

13. คำ number จะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับ article เช่น

 • The number of students coming to the class is 30.
 • A number of books are missing from the library.

14. Some of, half of, all of, most of, none of และเศษส่วน (one-third, a quarter etc..)
จะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามหลัง of ถ้า noun ตามหลัง of เป็นพหูพจน์ ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์
ถ้า noun ตามหลัง of เป็น uncountable noun ให้ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ เช่น  

 • One – third of the oranges are yours.
 • All of the money has been spent on books.
 • None of this money is mine.

โปรดติดตาม

 1. Non-finite Verbs
 2. Subjunctive
 3. modal verb
 4. Agreement of Subject and Verb
 5. Active Voice & Passive Voice
 6. Relative Pronouns
 7. If-clause
 8. Inversion

แหล่งอ้างอิง :

 • www.nb2.go.th/~praphas/english/grammar/infinitive.doc
 • http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=Participle
 • http://ajarn-thanchanok.exteen.com/20080720/infinitive
 • http://blog.eduzones.com/reno/3199
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/active_passive.html
 • www.sit.ac.th/knowledge/grammar/Inversion.doc
 • http://www.sema.go.th/files/Content/Langqage/k4/0003/srpcommon/English/page/Agreement.html
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/agreement.html
 • http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no30-34-41/modal%20verb.html
 • http://learn.chanpradit.ac.th/wattana481150/Relative%20Pronoun1.doc
 • http://ajtobtutor.com/backup_old/grammar/Subjunctive%5B1%5D.doc
 • http://www.bic-englishlearning.com/tenseA.html
 • http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/if_clauses.html
 • http://thalang3.mt.ac.th/englishweb/personal/punna/subject/clauses.htm
 • www.nb2.go.th/~praphas/english/grammar/subject.doc
 • หนังสือ : Successful English Gramma [ ภาษาอังกฤษฉบับรวม ม.4-5-6 ]
 • หนังสือ : Advance English Gramma for high learner

ผู้จัดทำ