มหาเวสสันดรชาดก

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

berry01_red_1.gifbuta_oil1986@hotmail.com

รายนามผู้แต่ง 
เพลงประจำกัณฑ์ 
ตัวละครกับการกลับชาติมาเกิด 

มหาเวสสันดรชาดก

        มหาเวสสันดรชาดก  เป็นชาดกเรื่องใหญ่  กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร  ได้บำเพ็ญบารมีอย่างสูงสุด  ยากเกินกว่าจะมีผู้ใดทำได้คือให้บุตรและภรรยาแก่ผู้ที่มาขอ  นอกจากนั้นยังบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อื่นๆครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "มหาชาติ" และการเทศน์เรื่องพระเวสสันดรืก็เรียกว่าเทศน์มหาชาติ

        มหาเวสสันดรชาดก  เป็นเรื่องสูงส่ง  แสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนของพระเวสสันดร  เพื่อเป็นทางนำไปสู่พระโพธิญาณ  เมื่อได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วก็มิได้รับประโยชน์เฉพาะตน  แต่ได้นำมาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วย

        มหาเวสสันดรชาดก  เป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ไม่มีหลักฐานเหลือมา  หนังสือวสสันดรชาดก  เพิ่งมามีลายลักษณ์อักษรแน่นอนเมื่องครั้งกรุงศรีอยุธยา

        สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งขึ้นเมื่อปีขาล  จุลศักราช 44 คือพ.ศ. 2025 เรียกชื่อว่า "มหาชาติ" เป็นคำคละกันมีทั้งโคลงฉันท์  กาพย์  ร่าย  มีวัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการสวดในวันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันเข้าพรรษา

        ต่อมา  ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  โปรดให้รุจนามหาเวสสันดรชาดกขึ้นอีก  เมื่อจุลศักราช 964 คือพ.ศ. 2145 เรียกชื่อว่า "กาพย์มหาชาติ" เป็นคำประพันธ์ชนิดร่ายยาว  วัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพื่อใช้สำหรับเทศน์

        หนังสือกาพย์มหาชาติให้จบในวันเดียวไม่ได้  จึงมีผู้แต่งกัณฑ์ต่างๆขึ้นใหม่  เพื่อย่นย่อให้สั้นเข้าและเทศน์จบภายในวันเดียวปรากฎว่ามีผู้แต่งมากมายหลายสำนวน  คำประพันธ์ที่ใช้ก็ใช้ร่ายยาวเป็นพื้นแต่เรีกชื่อกันใหม่ว่า "มหาชาติกลอนเทศน์"

        มหาชาติกลอนเทศน์นี่เองที่รวมกันเข้าเป็น "ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก" คือท่านนักปราชญ์  เลือกเฟ้นเอากลอนเทศน์ที่สำนวนดีมารวมกันเข้า  งานนี้เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2449  และสำเร็จเรียบง่ายบริบูรณ์เมื่อพ.ศ. 2452 ในรัชกาลที่ 5 และใช้เป็นแบบเรียนสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.