ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

 

   ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ ในเมืองไทย

 

  ชื่อปัจจุบันวัดกลางวรวิหาร (จ.สมุทรปราการ)      ชื่อเดิมวัดตะโกทอง

  ชื่อปัจจุบันวัดคูหาสวรรค                                    ชื่อเดิมวัดศาลาสี่หน้า

  ชื่อปัจจุบันวัดคณิกาผล                                        ชื่อเดิมวัดใหม่ยายแพ่ง

  ชื่อปัจจุบันวัดจันทราราม                                     ชื่อเดิมวัดบางยี่เรือกลาง

  ชื่อปัจจุบันวัดจักรวรรดิราชาธิวาส                       ชื่อเดิม วัดสามปลื้ม

  ชื่อปัจจุบันวัดชนะสงคราม                                  ชื่อเดิมวัดตองปุ, วัดทองปู

  ชื่อปัจจุบันวัดชัยชนะสงคราม                              ชื่อเดิมวัดตึก

  ชื่อปัจจุบันวัดชัยมงคล                                        ชื่อเดิมวัดช่างแสง

  ชื่อปัจจุบันวัดดุสิตาราม                                       ชื่อเดิมวัดเสาวคนธ์

  ชื่อปัจจุบันวัดไตรมิตร                                         ชื่อเดิมวัดสามจีน

  ชื่อปัจจุบันวัดทรงธรรม                                       ชื่อเดิมวัดเจ้ากรับ

  ชื่อปัจจุบันวัดเทวราชกุญชร                                 ชื่อเดิมวัดสมอแครง

  ชื่อปัจจุบันวัดบพิตรพิมุข                                     ชื่อเดิมวัดเชิงลาน, วัดตีนเลน

  ชื่อปัจจุบันวัดบวรมงคล                                       ชื่อเดิมวัดลิงขบ

  ชื่อปัจจุบันวัดเบญจมบพิตร                                  ชื่อเดิมวัดแหลม, วัดไทรทอง

  ชื่อปัจจุบันวัดปทุมวนาราม                                   ชื่อเดิมวัดสระปทุม

  ชื่อปัจจุบันวัดประยุรวงศาวาส                              ชื่อเดิมวัดรั้วเหล็ก

  ชื่อปัจจุบันวัดปทุมคงคา                                       ชื่อเดิมวัดสำเพ็ง

  ชื่อปัจจุบันวัดปรินายก                                          ชื่อเดิมวัดพรหมสุรินทร

  ชื่อปัจจุบันวัดพลับพลาไชย                                   ชื่อเดิมวัดโคก, วัดโคกอีแร้ง

  ชื่อปัจจุบันวัดพระศรีรัตนศาสดาราม                     ชื่อเดิมวัดพระแก้ว

  ชื่อปัจจุบันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม               ชื่อเดิมวัดโพธิ์

  ชื่อปัจจุบันวัดภคินีนาถ                                          ชื่อเดิมวัดบางจาก, วัดนอก

  ชื่อปัจจุบันวัดมหาพฤฒาราม                                ชื่อเดิมวัดตะเคียน

  ชื่อปัจจุบันวัดมหาธารุยุวราชรังสฤษดิ์                   ชื่อเดิมวัดสลัก

  ชื่อปัจจุบันวัดมกุฎกษัตริยาราม                             ชื่อเดิมวัดนามบัญญัติ

  ชื่อปัจจุบันวัดโมฬีโลกยาราม                                ชื่อเดิมวัดท้ายตลาด

  ชื่อปัจจุบันวัดยานนาวา                                        ชื่อเดิมวัดคอกกระบือ

  ชื่อปัจจุบันวัดราชคฤห์                                        ชื่อเดิมวัดบางยี่เรือเหนือ

  ชื่อปัจจุบันวัดราชโอรส                                       ชื่อเดิมวัดจอมทอง

  ชื่อปัจจุบันวัดราชบูรณะ                                      ชื่อเดิมวัดเลียบ

  ชื่อปัจจุบันวัดราชาธิวาส                                      ชื่อเดิมวัดสมอราย

  ชื่อปัจจุบันวัดระฆังโฆสิตาราม                            ชื่อเดิมวัดบางหว้าใหญ่

  ชื่อปัจจุบันวัดราชสิทธาราม                                 ชื่อเดิมวัดพลับ

  ชื่อปัจจุบันวัดสุนทรธรรมทาน                             ชื่อเดิมวัดแคนางเลิ้ง

  ชื่อปัจจุบันวัดสระเกศ                                          ชื่อเดิมวัดสะแก

  ชื่อปัจจุบันวัดสุวรรณาราม                                   ชื่อเดิมวัดทอง

  ชื่อปัจจุบันวัดสุทัศน์เทพวราราม                          ชื่อเดิมวัดมหาสุธาวาส

  ชื่อปัจจุบันวัดสุวรรณคีรี                                      ชื่อเดิมวัดขี้เหล็ก

  ชื่อปัจจุบันวัดสัมพันธวงศาราม                            ชื่อเดิมวัดเกาะ

  ชื่อปัจจุบันวัดสังเวชวิศยาราม                              ชื่อเดิมวัดบางลำภูบน

  ชื่อปัจจุบันวัดสิตาราม                                         ชื่อเดิมวัดคอกหมู

  ชื่อปัจจุบันวัดเศวตฉัตร                                      ชื่อเดิมวัดบางลำภูล่าง

  ชื่อปัจจุบันวัดศรีสุดาราม                                    ชื่อเดิมวัดชีปะขาว

  ชื่อปัจจุบันวัดอรุณราชวราราม                            ชื่อเดิมวัดแจ้ง

  ชื่อปัจจุบันวัดอินทาราม                                      ชื่อเดิมวัดบางยี่เรือใต้

  ชื่อปัจจุบันวัดอัปสรสวรรค์                                 ชื่อเดิมวัดหมู

  ชื่อปัจจุบันวัดอมรินทราราม                               ชื่อเดิมวัดบางหว้าน้อย

                               

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.