โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

สร้างโดย : นายสมาน ถวิลกิจ และนางสาวสุพัตรา บุญพรม
สร้างเมื่อ พฤ, 26/11/2009 – 15:13
มีผู้อ่าน 426,864 ครั้ง (13/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/47540

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคไม่ติดต่อ

• เครียด • ไขข้อเสื่อม • กระเพาะอาหาร • ต่อมลูกหมาก • นอนไม่หลับ
• ผดผื่นคัน • มะเร็งปากมดลูก • หอบหืด • มะเร็งเต้านม ไต • กระดูก • 
• ตาเขหรือตาเอก • ปวดเข่า • ฝังเข็ม • หัวใจวาย • เบาหวาน • ไมเกรน • 
• ควานดัน • หูตึง • มะเร็งปอด • ภูมิเเพ้

โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคนิ่ว โรคจิต และโรคประสาท โรคความดันเลือดต่างๆ เป็นต้น

            ขณะนี้ความสำคัญของโรคไม่ติดต่อกำลังเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยโรคติดต่อลดลงเหลือเพียง 3 โรคใหญ่ คือ โรคเอดส์ วัณโรค และไข้เลือดออก แต่โรคไม่ติดต่อกำลังมีบทบาทในการเป็นภัยต่อสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

            สำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ ที่ผ่านมาคือวัยทำงาน เพราะมีความเครียด ขาดการออกกำลังกาย เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง แต่ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่แม่และเด็ก แม่ต้องมีความรู้ในการเลี้ยงลูก เพราะเด็กไทยเป็นเด็กที่อ้วนมากขึ้น อย่างน่าเป็นห่วง และเด็กที่อ้วนเมื่อเติบโตก็จะเป็นคนอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ซึ่งขณะนี้เด็กไทยที่เป็นโรคเบาหวานก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น ตอนนี้ทุกกลุ่มต้องทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์จะมีความเสี่ยง (น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

            เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขไทยได้เปลี่ยนไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น การบริโภคเปลี่ยนไป มีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง การออกกำลังกายน้อยลง และมีความเครียดเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกำลังทวีความรุนแรงขึ้น จากสถิติปัญหาสาธารณสุขไทยมีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกของผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลล้วนเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ

            ในปัจจุบันพบว่าโรคเหล่านี้ต้องใช้ยารักษาเพื่อควบคุมอาการตลอดชีวิต การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ทีมสุขภาพได้เห็นความสำคัญของการดูแลตนเอง การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย (Empowerment) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม การใช้กิจกรรมค่ายเบาหวาน กิจกรรมค่ายความดันโลหิตสูง สถานที่จัดค่ายในชุมชน การดูแลสุขภาพที่บ้านโดยเพื่อนแกนนำ/ผู้นำท้องถิ่น/ทีมสุขภาพ ให้ครอบครัวได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปากพูนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นร่วมกับ อบต. / แกนนำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น

            โรคที่เกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว ทำให้ผู้นั้นเจ็บป่วย หรือตาย แต่ไม่แพร่ขยายไปสู่ผู้อื่น โรคนี้มีสาเหตุมาจาก
– พิษของแบคทีเรีย เช่น พิษจากแผล ฝี หนอง
– พิษของเชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซิน
– พิษจากสารเคมี เช่น สารพิษกำจัดศัตรูพืช
– พิษธรรมชาติในพืชและสัตว์ เช่น คางคก เห็ดพิษ

ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• เครียด • ไขข้อเสื่อม • กระเพาะอาหาร • ต่อมลูกหมาก • นอนไม่หลับ
• ผดผื่นคัน • มะเร็งปากมดลูก • หอบหืด • มะเร็งเต้านม ไต • กระดูก • 
• ตาเขหรือตาเอก • ปวดเข่า • ฝังเข็ม • หัวใจวาย • เบาหวาน • ไมเกรน • 
• ควานดัน • หูตึง • มะเร็งปอด • ภูมิเเพ้